Årsstämma 2020

Bostadsrättsföreningen                                                                                                            Protokoll fört vid föreningsstämma

Årsta                                                                                                                                    med medlemmarna i Brf Årsta.

Tid: 8/6 2020
Plats: Årstakyrkan

Närvarande : Se bilaga 1

§ 1. Stämmans öppnande.
Föreningens ordförande Rune Wadström hälsade alla välkomna och förklarade 2020 års föreningsstämma för öppnad.

§ 2. Godkännande av dagordning.
Dagordningen fastställdes enligt liggande förslag.

§ 3. Val av stämmoordförande.
Elias Granqvist SCB valdes till stämmoordförande.

§ 4. Anmälan av stämmoordförandes val av protokollsförare.=AM19/$AM$3
Ann-Katrin Maritz anmäldes som stämmans protokollsförare.

§ 5. Val av justerare tillika rösträknare.
Christoffer Berger Hus 50 och Stefan Scharmer Hus 38 valdes till rösträknare och att justera kvällens protokoll.

§ 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
Stämman konstaterade att kallelsen till stämman skett i enlighet med stadgarna

§ 7. Fastställande av röstlängd.
Röstlängden fastställdes till 22 närvarande medlemmar, varav 21 är röstberättigade inklusive en fullmakt. Beslutades att närvaroförteckningen skall gälla som röstlängd.
Bilaga 1.

§ 8. Föredragande av styrelsens årsredovisning.
Maria Östlund, SBC, föredrog styrelsens årsberättelse.

§ 9. Föredragning av revisorernas berättelse.
Maria Östlund föredrog revisionsberättelsen.

§ 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
Resultat- och balansräkningen för verksamhetsåret 2019 fastställdes.

§ 11. Beslut om resultatdisposition.
Resultatdispositionen fastställdes enligt styrelsens förslag.

§ 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
Stämman beviljade enhällig styrelseledamöterna ansvarsfrihet för år 2019.

§ 13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår.
Stämman beslutade att arvodet från 2018 ska gälla kommande år. 202,125:-,varav 9686:- till ordförande och 6457:- till sekreterare samt 538:- i sammanträdesarvode per möte. Överskjutande belopp upp till 202,125:- fördelas lika mellan ledamöterna.
För revisorerna är arvodet ej fastställt utan sker, efter angiven räkning.
Ersättningen till valberedningen höjdes till 1200 kronor/ år.

§ 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
Till ordinarie ledamöter valde stämman:
Hans Lindberg hus 48 omval för en tid av 2 år.
Ann-Katrin Maritz hus 50 omval för en tid av 2 år.
Förutom de nu valda ledamöterna består styrelsen Rune Wadström hus 54, Lars Illman hus 48 och Christoffer Berner hus 50.

Till suppleant på ett år valdes:
Mariana Helmefors hus 56

På grund av den pågående coronapandemin valdes ingen suppleant ytterligare in på grund av utrymmesskäl på styrelsesammanträdena.

§ 15. Val av revisorer och revisorsuppleanter.
Stämman utsåg PWC till revisionsbyrå som i sin tur utser revisor för Brf Årsta.

§ 16. Val av valberedning.
Till valberedning för nästa års föreningsstämma valdes
Stig Broné hus 58 sammankallande
Gudrun Thorslund hus 48

§ 17. Genomgång av inkomna motioner.

Motion nummer 1 angående tvättstugegrupp.
Christoffer Berner redogjorde för gruppens förslag till åtgärder och de ska nu prövas efter sommaren i hus 40.
Stämman beslutade att motionen ansågs besvarad.

Motion nummer 2 angående fönsterbyten.
Styrelsen arbetar med frågan och på grund av den höga kostnaden kommer det att medföra avgiftshöjning . Kallraset kommer att försvinna.
Stämman beslutade att anse motionen besvarad.

Motion nummer 3 angående föreningens ordningsregler.
En arbetsgrupp bestående av vicevärd Linda Thurin och Ann-Katrin Maritz arbetar vidare med ordningsreglerna.
Stämman beslutade att motionen ansågs besvarad.

Motion nummer 4 angående Brf Årstas Jubileum.
Styrelsen arbetar vidare med jubileumet.
Stämman ansåg motionen besvarad.

Motion nummer 5 angående information från styrelsen.
Vicevärden/styrelsen skickar ut minst 4 infoblad /år. Infobladen ska fortsättningsvis även läggas ut på föreningens hemsida.
Övrig info sätts upp i trapphusen. Mera information önskades av medlemmarna.
Stämman beslutade att anse motionen besvarad.

§ 18. Stämmans avslutande.
Stämmoordförande Elias Granqvist tackade för visat intresse och förklarade 2020 Årsstämma för avslutad.

§ 19. Genomgång av styrelsens fastställda budget.
Rune Wadström redogjorde lite kort om styrelsen budget för 2020.
Avgående styrelsesuppleanten Peter Funk avtackades med en blomstercheck.
Kvällens representanter från SBC, Maria Östlund och Elias Granqvist avtackades även de med varsin blomsercheck.

Vid protokollet Ann-Katrin Maritz

Elias Granqvist
Stämmoordförande

Christoffer Berner                                                                    Stefan Scharmer
Justerare                                                                                     Justerare
Hus 50                                                                                          Hus 38

Comments are closed.