Ordningsregler – Reviderade år 2013

ALLMÄNT

Bostadsrättsföreningen Årsta består av 348 lägenheter, fördelade på 12 hus och uppförda 1969 inom kvarteret Bondbönan vid Fyrislundsgatan 38 – 60 i Uppsala.

På uppdrag av styrelsen sköts viss del av förvaltningen av SBC (Sveriges BostadsrättsCentrum). Föreningen har en heltidsanställd fastighetsskötare samt 1 arbetande styrelseledamot tillika vicevärd. Lokalvården utföres av entreprenör.

ANDRAHANDSUTHYRNING

Vid all andrahandsuthyrning av lägenhet skall medlem ansöka hos styrelsen samt ange skäl till andrahandsuthyrningen. Efter godkännande skall kopia på andrahandskontraktet inlämnas till vicevärd. Kontakta vicevärden för information om gällande regler. Orsak kan vara provboende eller arbete/studier på annan ort.

BALKONGER

Skaka inte mattor eller dylikt från balkongen, då detta medför att grannen över, under eller på sidan, beroende på vindriktning, får ta hand om ert damm. Däremot är det tillåtet att hänga ut mattor och sängkläder för vädring.

Matning av fåglar från balkong är inte tillåtet.

Vid grillning är endast elgrill tillåtet.

Det är tillåtet att göra inglasning och även sätta upp markiser men kom ihåg att markiserna skall vara väl förankrade på balkongens insida, ej på fasaden.

Blomlådor skall vara uppsatta på insidan av balkongen p.g.a. olycksrisk samt att utsidan av balkongen kan skadas.

Dock kan undantag göras för lägenheter på nedre botten.

All balkongmålning, väggar, tak, golv och balkongdörr utvändigt underhålles nu av föreningen vart 10:e år med kontroller däremellan.

BALLOFIXVENTILER

Numera finns ballofixventiler (avstägningsventiler) för vatten i varje lägenhet.

BILPARKERING OCH BILTRAFIK

Garage/P-plats disponeras mot avgift. Även inneboende eller andrahandshyresgäster skall hyra garage/p-plats om bil finns. Garage samt P-plats med eller utan motorvärmare kan tecknas hos vicevärden. För garage gäller kölista.

Parkering inom området är endast tillåten på markerade P-platser.

Parkeringsförbud gäller på alla tillfartsvägar, vändplaner samt inom bostadsområdet.

Besöksparkeringen är avsedd för korttidsparkering.

För gästparkeringen gäller att varje hushåll fär tilldelat två st. gästparkeringstillstånd att dela ut till sina gäster och gästerna får parkera gratis 24 timmar.

Parkeringskontrollanter kommer regelbundet och utfärdar P-bot om det visar sig om man parkerat längre än tillåtet.

Tavlor med information om parkeringsbestämmelser och tillvägagångssätt kommer att vara uppsatta av P-vaktsbolag vid infarterna från Fyrislundsgatan och vid själva gästparkeringen.

Tillfälligt P-tillstånd för parkering inom området kan erhållas av vicevärden, vid t.ex. in- och utflyttning.

För besök under 2 – 7 dygn kan gratis P-plats utlånas av vicevärd.

Ansökan om detta skall göras i god tid före besöket och under vicevärdens exp.tid.

Biltvätt är inte tillåter på parkeringsytorna p.g.a. miljöskäl.

Inom bostadsområdet gäller förbud mot all motorfordonstrafik. Detta omfattar även mopeder och motorcyklar. Undantag från förbudet avser:

 • alla utryckningsfordon

 • sjuktransporter och därmed jämförliga transporter

 • transporter i samband med in- och utflyttning, max 10 minuter.

BRANDVARNARE OCH BRANDSLÄCKARE

Brandvarnare är utlämnade till alla medlemmar, se till att kontrollera batterierna med jämna mellanrum.

Brandsläckare är uppsatta i varje tvättstuga samt i barvagns/rullatorrum i entrén.

Se till att inte blockera samt att den dörren alltid är låst.

BREDBAND

Föreningen är bredbandsansluten till Bahnhof.

Bredbandsuttag är framdraget till varje lägenhet. För att ni ska kunna placera datorn var ni vill i lägenheten måste ni själva anskaffa längre kabel eller använda router.

Vänd er till vicevärden för kontraktsskrivning eller information och vägledning till rätt kontaktperson.

Det finns också valmöjlighet för anslutning till Comhem. För detta val behövs ingen kontakt med föreningen.

BULLER OCH OLJUD

Reparationsarbeten (speciellt betongborrning) i lägenhet som kan störa kringboende får endast utföras vardagar kl. 08.00 – 20.00 samt lördagar mellan kl. 12.00 – 17.00. Observera att storhelger, jul eller påsk är det inte tillåtet att utföra borrningsarbeten.

Använd alltid slagborrmaskin vid borrning i betongvägg.

Störande ljud skall undvikas mellan kl. 23.00 – 07.00.

CYKLAR

Cyklar skall stå i cykelställ eller i cykelrum i källaren. I vissa hus finns låsbara cykelrum, där speciell nyckel passar. Nyckel utkvitteras hos vicevärden mot en liten dispositionsavgift. Cyklar får alltså ej placeras utanför portar eller trapphus.

Central cykelpump finns monterad vid hus 50.

DROPPSTOPP

Droppstopp är en varnare, installerad under diskbänk för ev. vattenläckage. Skulle den ge ifrån sig ett ”pipande” ljud kan det bero på att batteriet behöver bytas, hör med fastighetsskötaren för råd och hjälp.

FASTIGHETSSKÖTARE

Fastighetsskötaren är anställd av bostadsrättsföreningen för att utföra fastighetsarbeten. De arbeten som kan vara aktuella att utföra mot eventuell matrielkostnad och inom ordinarie arbetsuppgifter i Era lägenheter skall alltid anmälas till vicevärden. Det kan t.ex. gälla droppande kranar.

Fastighetsskötaren har ingen som helst skyldighet att hjälpa de boende med andra sysslor, men får om han vill, utanför ordinarie arbetstid, hjälpa Er med diverse saker, som t.ex. att sätta upp hyllor eller rensa slasken. Observera att detta inte ingår i hans egentliga arbetsuppgifter och att han därför äger rätt att ta ut ersättning för detta arbete.

Fastighetsskötaren träffas vardagar mellan kl. 07.00 – 16.00

Telefonnummer finns anslagna i entrén i varje hus.

FELANMÄLAN

Inträffar något som kan vålla skada, översvämning, stopp i avlopp m.m. skall Ni anmäla detta snarast till följande personer:

 • fastighetsskötare

 • vicevärd

 • styrelseledamot

 • jourfirma (alla vardagar mellan kl. 16.00 – 07.00 samt lördag – söndag , likaså helger)

Telefonnummer finns på anslagstavla i entrén. Övriga felanmälan kan ske till vicevärd under expeditionstid eller till fastighetsskötare vardagar mellan kl. 07.00 – 16.00.

FLÄKTAR

Endast kolfilterfläkt är tillåtet att installera i kök.

FÖRENINGSSTÄMMA

Som medlem i föreningen har varje lägenhet l röst vid föreningsstämman, som skall vara genomförd innan juni månads utgång.

Motioner till stämman skall vara styrelsen tillhanda senast 31 januari.

FÖRRÅD

Till lägenheter om 2 rum och kök eller mera hör källarförråd samt separat matkällarförråd.

Lägenhet om 1 rum och kokvrå har endast källarförråd. De två sista siffrorna i lägenhetsnummer finns anslagna på dörren till respektive utrymme. (Det nummer som står på hyresavierna och kpekontrakten, inte det nummer som står på utsidan av lgh.dörren.) Förvaringsrum för cyklar finns i källaren och för barnvagnar och rullatorer i entréplanet.

GARAGE

Inom föreningen finns 130 garage. Hyreskontrakt skrives hos vicevärden efter turordning på kölista.

Det är ej tillåtet att larma garagen.

Det är inte heller tillåtet att ”manipulera” eluttagen, så de är påkopplade dygnet runt.

Gäller även P-platser med eluttag.

GRILLPLATSER

Inom området finns 3 grillplatser för föreningens boende.

Vänligen städa upp efter er, till nästa grillgäst kommer.

GROVSOPOR

Grovsopor såsom trasiga möbler, gamla TV-apparater, all elektroniskt avfall (lysrör m.m.) skall Ni själva frakta bort till Kommunens återvinningscentral vid Spikgatan 1.

Sopor enligt ovan får ej placeras i källargångar eller trapphus, ej heller i sophusen.

GRÄSMATTOR

Eftersom vi gemensamt betalar kostnader för underhåll och reparationer bör det ligga i allas intresse att ej förstöra i onödan.

Gå därför på gångbanorna.

Hundar och katter får ej rastas inom området och framförallt inte vid lekplatserna!

GYM

Gym finns numera i hus 54 (källaren) för föreningens medlemmar.

Det är öppet vardagar mellan kl. 08.00 – 21.30 och helger mellan kl. 11.00 – 21.30.

Elen stängs av en halvtimme efter stängning.

Det kostar 300:-/6-månadsperiod. Tänk på att släppa ner vikter m.m. så tyst som möjligt för att ej störa de boende ovanför gymmet.

HEMFÖRSÄKRING

Varje medlem bör ha en hemförsäkring. Observera att många försäkringsbolag kräver en tilläggsförsäkring för bostadsrätt. Kontrollera med Ert försäkringsbolag. Det är av yttersta vikt att detta efterlevs ifall olyckan skulle vara framme.

HEMSIDA

Föreningens hemsida finner ni på www.brfarsta.se

Ansvarig för hemsidan kan ni nå via mail: bredband.brfarsta@hotmail.com

HISSAR

Om hissarna är trasiga, ring dagtid till fastighetsskötaren eller till jourfirma, telefonnummer finns uppsatt. Låt inga barn leka i hissarna.

HUSVAGNAR

Det finns separata husvagnsplatser för föreningens medlemmar. Vänd er till vicevärden för kontraktsskrivning.

HUSDJUR

När det gäller husdjur skall hundar vara kopplade och de får inte rastas inom området.

För katter finns inga restriktioner men försök hålla dem bort från lekplatserna.

Har ni reptiler eller andra exotiska, godkända djur, meddela fastighetsskötaren.

HYRESINBETALNINGAR

Hyra skall betalas i förskott, utan anfordran, månadsvis (eller om så önskas kvartalsvis) på sista vardagen före varje månads (resp. kvartals) utgång. Vid utebliven hyresbetalning kommer bostadsrättsinnehavaren att krävas på resterande belopp samt fastställd kravavgift.

Använd gärna autogiro för betalning (då skickas inga avier hem).

INNEBOENDE

Med inneboende menas att man förutom den som är inneboende själv disponerar lägenheten och bor där eller om man inte gör det, ser till att plombera de utrymmen den inneboende ej har tillträde till.

Från Er som har inneboende vill fastighetsskötaren och vicevärd ha uppgift om deras namn. Problem kan annars uppstå om de t.ex. låser sig ute, vid brand, olycka eller dylikt.

KABEL TV

Genom centralantenn är vi anslutna till Comhems kabel TV-nät, till vilket endast godkända anslutningssladdar får användas.

Paraboler får ej placeras på balkonger eller ytterväggar utan medgivande från styrelsen. Särskilt kontrakt skall tecknas mellan medlem och förening.

LEKPLATSER

Inom området finns 3 lekplatser med lekredskap. Givetvis gäller att alla barn oavsett i vilket hus man bor inom området får utnyttja valfri lekplats. Föräldrarna bör upplysa sina barn om detta för att undvika en uppdelning i min resp. din gård.

Likaså finns bakom fastighetsskötarens garage en basketplan och under sommartid finns ett fotbollsmål utplacerat inom området.

LÄGENHETSDÖRR

Till samtliga lägenheter finns säkerhetsdörr utan brevinkast. Det är utlämnat 4 st tillhållarnycklar.

Det är inte tillåtet att spika upp prydnadssaker på dörren.

LÄGENHETSYTA OCH LÄGENHETSNUMMER

Lägenheter om tre rum och kök är av olika storlekar, beroende på placering i huset. Ytan är 77.9, 79.5 eller 83.5 m2. Lägenheter om två rum och kök har ytan 62.3 m2 samt ett rum och kokvrå 24.2 m2.

Längst upp på lgh-dörren finns ett 4-siffrigt nummer. Det är uppsatt på order från Lantmäteriet och skall användas för kommande folkbokföring och vid kontakter med skattemyndigheter m.m. I övriga ärenden, med bank, aviseringar etc. skall ni även i fortsättningen använda det lgh-nummer som finns på era hyresavier.

LÄGENHETSÖVERLÅTELSER

Vid överlåtelse av lägenhet skall följande gälla:

 • senast 14 dagar innan överlåtelse ska säljaren ansöka om utträde ur föreningen och köparen om inträde i föreningen

 • kontrakt tecknas av säljare och köpare i 3 exemplar varav SBC skall erhålla ett ex.

kan även lämnas till vicevärd för insändande till SBC

 • säljarens nya adress skall framgå av kontraktet

 • eventuell pantförskrivning av lägenheten skall alltid meddelas SBC

 • garage/p-plats uppsägs per automatik vid överlåtelsen, likaså ev. bredbandsuppkoppling

Det mesta som står ovan sköts av mäklare.

Även vicevärden kan ge information om tillvägagångssättet.

MOPEDER och MOTORCYKLAR

Motorcyklar och mopeder får ej förvaras i cykelrum eller i övriga källarutrymmen (p.g.a. brandsäkerhetsskäl). Reparationer av mopeder och MC får ej heller utföras i cykelrummen.

MOTORVÄRMARE

Ett begränsat antal P-platser är utrustade med motorvärmaruttag. Uppsäkring av uttag kan fås antingen för 600 eller 1200 W. Hyreskontrakt tecknas hos vicevärden och avgift för motorvärmarplats utgår under hela året.

Glöm inte att låsa elplinten samt att inga lösa sladdar får sitta kvar när motor-/kupévärmare ej är inkopplad. Om så ej sker kommer elsladden att tas om hand av föreningen p.g.a. olycksrisken. Den kan återfås hos vicevärden mot erläggande av en fastställd avgift (100:-)

NYCKLAR OCH PORTTAGGAR

Till lägenheten är utdelat 3 st nycklar samt 3 st taggar till porten.

Varje lägenhet har en portkod, vilken är kopplad till önskat telefonnummer.

Med anledning härav är portarna låsta dygnet runt.

Om någon vid behov behöver fler nycklar vänder ni er till låsfirman Swesafe AB, Fyrislundsg. 68. All nyckelutlämning sker numera där.

Samma sak gäller om ni längre fram behöver byta telefonnummer, vänd er till Swesafe AB.

Finns behov att nya namn på porttavlan vänder ni er till vicevärd.

Vid överlåtelse skall säljare och köpare skifta nycklar hos låsfirman på tillträdesdagen.

Porttelefonen är avstängd mellan kl. 21.00 – 07.00 för att slippa busringningar.

Får ni besök under den tiden måste den besökande ringa direkt hem till er och ni får gå ner i porten och öppna.

Kom ihåg att när föreningen utför större arbeten och behöver tillgång till er lägenhet att ställa låset i s.k. serviceläge och ej ha sjutillhållarlåset låst.

OHYRA

Ohyra som upptäcks i lägenheten skall meddelas vicevärden. Föreningen ansvarar för bekämpningen.

OMBYGGNAD

Våtrumsreparationer och ombyggnader som berör bärande väggar skall meddelas styrelsen. Detta gäller också ”heta arbeten” (brandfarliga arbeten).

POSTBOXAR

Postboxar finns i varje trapphus och varje lägenhetsinnehavare har fått 2 st nycklar.

Ni som inte vill ha någon reklam finns INGEN REKLAM TACK-skylt att hämta hos vicevärd.

Tidningshållare är uppsatt vid varje lägenhetsdörr.

REPARATIONSFOND

Till varje lägenhet finns en inre reparationsfond. Den är avsedd att delvis finansiera reparationer eller utbyte av t.ex. kyl/spis etc. i lägenheten. Uttag ur fonden ombesörjes av vicevärden. Inre fondens behållning redovisas för varje lägenhet på hyresavierna kvartalsvis.

RETURPAPPERSCONTAINER

En returpapperscontainer finns uppställda vid den norra sophuset. I denna skall endast papper som kan återvinnas läggas (tidningar etc.).

RULLATORER OCH BARNVAGNAR

Rullatorer och barnvagnar placeras i förrådet innanför portentrén.

Om möjligt försök placera vagnarna snyggt så att alla får plats.

SKADEGÖRELSE OCH STÖRNINGAR

Om ni upptäcker att pågående skadegörelse är på gång eller om det är mycket störande från granne eller i trapphus, ha civilkurage och ring polisen. Ni får vara anonyma.

SKYLTNING

Utan särskilt tillstånd är det inte tillåtet att sätta upp anslag eller reklam inom området.

Inte heller på anslagstavlan i trapphusen.

SOPHUS

Hushållsavfall uppdelat i komposterbart och brännbart slänges väl inslaget i påsar i de 2 sophus som är placerade vid södra respektive norra infarten till området.

Lägenhetsnyckel passar till sophusen.

STADGAR

Alla boende inom vår förening är skyldiga att känna till innehållet i föreningens stadgar, speciellt avsnittet om bostadsrättsinnehavarens rättigheter och skyldigheter. Stadgar finns att hämta på vicevärdsexpeditionen.

STYRELSEN

Styrelsen som väljs på årsstämma består av 5 ordinarie ledamöter och max 3 suppleanter. Normalt träffas styrelsen sista onsdagen i varje månad och vid varje möte skrivs protokoll. Medlem som vill få visst ärende behandlat på ett styrelsemöte kan maila till: styrelsen.brfarsta@hotmail.com. Styrelsens sammansättning finns anslagen i entrén i varje hus.

TRAPPHUS

Inga föremål får placeras i trapphusen eller utanför lägenhetsdörr. Det innefattar även dörrmattor, skodon, barnvagnar, skidor, cyklar m.m. Detta p.g.a. säkerhetsskäl, t.ex. vid brand eftersom detta område är utrymningväg samt underlätta för lokalvårdaren.

TVÄTTSTUGOR

Tvättstugor är belägna i källaren till hus 40, 48 och 58. Varje tvättstuga är utrustad med 5 st tvättmaskiner, centrifug, torktumlare, torkskåp och torkrum.

Grovtvättmaskin för mattor finns i varje tvättstuga.

Tvättstugorna får disponeras alla dagar kl. 07.00 – 22.00. Tvättstugan i hus 40 disponeras av 38, 40, 42 och 44. Tvättstugan i hus 48 disponeras av 46, 48, 50 och 52. Tvättstugan i hus 58 disponeras av 54, 56, 58 och 60.

TVÄTTSTUGORNA ÄR ENDAST AVSEDDA FÖR DE SOM BOR INOM OMRÅDET, ALLTSÅ INTE TILLÅTET ATT TVÄTTA ÅT SLÄKT ELLER VÄNNER.

De instruktioner och anvisningar som är anslagna vid de olika maskinerna måste efterföljas, samt om användaren förorsakat skada på maskiner eller annan utrustning kommer ersättningsanspråk att ställas till vederbörande. Styrelsen vidtar i dessa fall lämpliga åtgärder mot de som missbrukar gällande regler.

Glöm ej att plocka bort bokningskolven efter avslutad tvättid samt lämna tvättstugan i bästa städat skick. Fel på maskiner anmäles snarast via telefon till fastighetsskötaren.

UTELEKSAKER

Större uteleksaker måste förvaras i era egna förråd och ej i förrådet för barnvagnar och rullatorer.

UTELÅST

Eftersom det nya låssystemet ej medger att vi inom föreningen inte har tillgång till huvudnyckel måste all sådan hjälp skötas av låsfirman Swesafe. Telefonnummer är 569000.

VATTEN

Alla skall iakttaga sparsamhet med vatten såväl varmt som kallt. Ingen kran får lämnas öppen om vattnet centralt råkar vara avstängt. Endast fastighetsskötaren får stänga av huvudkran till husets vattensystem. Byte av packning till droppande kran utförs, mot matrielkostnad, av föreningen om behovet anmäls till vicevärden.

Vid eventuella reparationer i Er lägenhet där vattnet måste stängas av under reparationstiden krävs att Ni meddelar fastighetsskötaren minst 1 dygn före.

VICEVÄRD

Vicevärden är som tydligt framgått under tidigare punkter våra medlemmars kontaktperson i många sammanhang. Dessutom ombesörjer vicevärden alla kontakter med myndigheter, entreprenörer m.fl. åt föreningen. Alla dessa arbetsuppgifter skall utföras under den tid som är avsatt som expeditionstid. Givetvis ställer detta stora krav på effektivitet hos vicevärden. Tänk på detta när Ni besöker eller ringer vicevärden.

Vicevärdsexpeditionen är belägen i hus 48 (bottenvåning). Telefonnummer samt besökstider finns anslagna i entrén i varje hus.

Se även “Ansvarsfördelning förening/medlem“.

Det går även bra att maila till: vicevard.brfarsta@hotmail.com.

Uppsala i december 2013

Styrelsen

BRF ÅRSTA

Comments are closed.